Algemene Voorwaarden


Totstandkoming van de opdracht
1. Tussen Weghuis Makelaars en haar opdrachtgever komt een overeenkomst van opdracht tot stand zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft verstrekt middels een opdrachtformulier via de website van Weghuis Makelaars: www.weghuis.nl De ontvangst van de betaling van de aanmeldkosten en de ondertekende opdracht tot dienstverlening door Weghuis Makelaars zal als opdracht bevestiging worden gezien tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Courtage
1. Als tegenprestatie voor de door Weghuis Makelaars aan de opdrachtgever te verlenen diensten, is de opdrachtgever alleen bij verkoop van woning, aan een door Weghuis Makelaars aangedragen koper, aan Weghuis Makelaars courtage verschuldigd.
2. Indien de opdrachtgever tussentijds besluit het aangeboden object in te trekken, voordat er een koper gevonden is, is deze geen courtage verschuldigd aan Weghuis Makelaars.
3. De overeengekomen courtage bedraagt € 795,-. Deze moet door de opdrachtgever voldaan worden aan Weghuis Makelaars mits Weghuis Makelaars de koper heeft aangedragen van het, door de opdrachtgever, aangeboden object tot twaalf maanden na beeïndigen van het aanbieden het object door de opdrachtgever. De kosten voor het verkooppakket ad. € 95,-worden nimmer terugbetaalt zodra deze is verzonden.

Duur en einde van de opdracht
Opdracht tot dienstverlening loopt voor onbepaalde tijd. Deze zal alleen eindigen door:
– definitieve verkoop van de woning na de drie dagen wettelijke bedenktijd na overeenstemming
– intrekking door opdrachtgever;
– teruggeven van de opdracht door Weghuis Makelaars;
– aanmelding door opdrachtgever bij andere makelaar dan Weghuis Makelaars;
– in geen enkele geval van beëindiging van de opdracht zal er restitutie plaatsvinden door Weghuis Makelaars aan opdrachtgever van al betaalde gelden.

De voorwaarden voor uw advertentie
1. Bij plaatsing van woningen moeten er minimaal 5 tot 10 kwalitatieve foto’s aangeleverd worden.
2. Toevoeging aan foto’s, zoals bv (gekleurde) kaders om foto’s heen, tekst in foto’s en/of meerdere afbeeldingen in een foto zijn niet toegestaan.
3. De eerste foto moet te allen tijden een foto van de voorgevel van het object betreffen.
4. Foto’s met reclame uitingen zijn niet toegestaan.
5. Foto’s te plaatsen die geen betrekking hebben op het object (pure object informatie).
6. Weghuis Makelaars neemt alleen koopwoningen in Nederland op.
7. Weghuis Makelaars neemt geen recreatiewoningen, huuraanbod of bedrijfsaanbod aan.

Beperking aansprakelijkheid
1. Weghuis Makelaars is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Weghuis Makelaars voor aanspraken van derden ter zake schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Weghuis Makelaars uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Weghuis Makelaars daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
3. Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, dat onverwijld schriftelijk of per e-mail aan Weghuis Makelaars kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twee jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twee jaar nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zaken vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
4. Weghuis Makelaars is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen klant en kopers/verkopers van objecten en de eventuele gesloten overeenkomst tussen deze partijen en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventueel tot stand gekomen overeenkomst en de wijze van uitvoering daarvan.
5. Weghuis Makelaars controleert niet de juistheid van informatie over objecten of andere soort informatie van derden, is slechts passief in het doorgeven van informatie, en is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit een onjuiste informatie. De aansprakelijkheid van Weghuis Makelaars ten opzichte van klant en of opdrachtgever voor schade, ontstaan door wel of niet toedoen van Weghuis Makelaars is beperkt tot het door klant aan Weghuis Makelaars verschuldigd factuurbedrag.
6. Weghuis Makelaars bevat links naar andere websites. Weghuis Makelaars heeft geen invloed op deze websites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze websites.